DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

 

Statut soutěže vín, 
konané v rámci mezinárodního veletrhu Víno&Delikatesy 2016


 

1. Pořadatelé

Společnost Vego Prag spol. s.r.o, pořadatel veletrhu Víno&Delikatesy ve spolupráci s Asociací sommelierů Česká republika (pod vedením prezidia soutěže a předsedy degustační komise). Předseda degustační hodnotící komise soutěže vín: Branko Černý.

Prezidium soutěže vín:JUDr.Luboš Bárta, asociace sommelierů -  magazín Sommelier, František Veselý ředitel veletrhu, Ing. Marek Gloser obchodní ředitel společnosti Vego Prag.

Členové organizačního výboru: Branko Černý, Dagmar Salabová, Irena Chmelárová

 

 

2. Určení soutěže

Soutěž je otevřena pro všechna adjustovaná vína, vyrobená z hroznů révy vinné, která splňují podmínky tohoto statutu. Ze soutěže jsou vyloučena stolní vína.

 

 

3. Soutěžní poplatek

a) Pro  vystavovatele veletrhu Víno&Delikatesy je soutěž zdarma (soutěžní poplatek je obsažen v registračním poplatku vystavovatele).

b) Soutěžící, kteří nejsou vystavovatelé, zaplatí jednorázový soutěžní poplatek 3 000,- Kč.

 

 

4. Minimální množství vína

Minimální množství vína přihlášeného vzorku, které má výrobce vína k dispozici, není stanoveno. Producent je ale povinen deklarovat velikost soutěžící šarže; v případě získání některé z cen mu bude umožněno nakoupit maximálně množství medailí (samolepek), dokládajících zisk Poháru. Množství samolepek odpovídá uvedené velikosti šarže uvedené na přihlášce do soutěže.

 

5. Vyloučení ze soutěže

Z účasti na soutěži budou vyloučena vína takového producenta, kterému bylo dle oficiálního sdělení Státní zemědělské a potravinářské inspekce na základě písemného dotazu pravomocně v posledních dvou letech před konáním soutěže prokázáno opakované porušení vinařského zákona v následujících postupech:

1. Nepovolené enologické postupy

a) Přídavek glycerolu, barviv atd.): odkaz na nařízení Komise (ES) č. 606/2009 - uvedené látky nejsou uvedeny mezi povolenými látkami, které lze použít při výrobě vína.

b) Přídavek vody: odkaz v ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 v platném znění, příloha XVb, odstavec A, bod 1

c) Nadlimitní etanol původem z řepného cukru.

Poznámka: Ten, kdo uvádí do oběhu produkty (např. víno), které byly vyrobeny nepovolenými enologickými postupy, tak porušuje ustanovení článku 120c odstavce 4 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 v platném znění.

2. Produkty neznámého původu nebo produkty vyrobené z produktů: § 27 odstavec 4 písmeno b) bod 2 zákona č. 321/2004 Sb. v platném znění

3. Nevyhovující geografický původ: odkaz ustanovení článku 118m nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 + neoprávněné užití tradičních výrazů: odkaz ustanovení článku 118u nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

Poznámka: Ten, kdo uvádí do oběhu vína označeno jako vína s CHOP (jakostní odrůdová vína, vína s přívlastkem, VOC…) nebo s CHZO (české nebo moravské zemské víno) tuzemské provenience, a přitom se zjistí, že se nejednalo o tuzemská vína, tak porušuje ustanovení článku 118 v odst. 1 nařízení Rady ES č. 1234/2007. 

 

6. Ředitel soutěže a enolog

Ředitelem soutěže je jmenován František Veselý, který odpovídá za řádný a standardům odpovídající průběh organizace soutěže.

Enologem soutěže je jmenován Branko Černý, který je podřízen řediteli a který odpovídá zejména za správné označení a kategorizaci soutěžních vzorků.

 

7. Množství láhví a poplatek

Soutěžící vydá bezplatně 6 lahví  do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení. V případě lahví o objemu menším než 0,5 l vydá bezplatně lahví 9.

Každá láhev musí být adjustována k expedici, včetně všech náležitostí etikety dle Vinařského zákona a předpisů souvisejících.

 

8. Přihláška

Účastník soutěže musí řádně vyplnit přihlášku s údaji o výrobci a o každém vzorku. Přihláška je umístěna na portálu www.elwis.cz . Vytištěnou přihlášku pak přiloží k vzorkům vína. Přihlášky je možno podávat od 1. 2. do 30. 3. 2016

 

Přihláška musí obsahovat nejméně tyto údaje:

-jméno

-přesnou adresu soutěžícího (výrobce nebo dovozce), který víno přihlašuje

-jeho IČ

-jeho kontaktní telefon,

-ročník sklizně,

-odrůdu nebo/a u známkového vína označení známky a souhrn použitých odrůd,

-země původu,

-číslo šarže

-velikost vystavené šarže,

-jakostní zařazení

-obsah cukru

-obsah alkoholu

 

K přihlášce je nutno doložit doklad o zatřídění vína t.j. kopie rozhodnutí MZe ČR resp. SZPI o zatřídění vína (U zemských vín je nutno doložit původ suroviny - dokladem se rozumí kopie evidenčního listu pozemku osázeného révou vinnou nebo kopie dokladu o nákupu hroznů).Doklad o zatřídění vína je možno nahradit uvedením evidenčního čísla jakosti do přihlášky. Písemný doklad bude v tomto případě vyžadován pouze v případě neshody s evidenčním systémem.

Zahraniční vína musejí doložit  původ hroznů  a to dokladem nebo jejich čestným prohlášením.

Jestliže stejný účastník přihlásí více vín se stejným označením, musejí být jednotlivá vína vždy odděleně vyráběna a skladována a musí být uvedena jako rozdílné šarže.

Nesprávné údaje na přihlášce vylučují příslušné víno ze soutěže. V případě úmyslného nepravdivého uvedení údajů budou veškerá vína daného účastníka vyloučena ze soutěže.

Vína, jejichž přihlašovatelé nedoloží k termínu hodnocení doklad o jejich zatřídění, budou komisí posuzována s ostatními víny. Pokud soutěžící nedodá potřebné doklady do 1. 4. 2016, bude bez ohledu na dosažený výsledek víno vyřazeno, jako kdyby se soutěže nezúčastnilo (vzorky vyřazených vín se nevracejí).

Vyplněním a předáním přihlášky souhlasí přihlašovatel se zpracováním a publikací údajů o výrobci a vínu v katalogu výstavy a odborném tisku. (viz příloha)

 

9. Odběr vzorků

Odběr vzorků s dokumentací proběhne do 21.3.2016jejich doručením na adresu Vego Prag spol. s r.o., Jeseniova 77, Praha 3. tel.: 222 580 040, v pracovní dny od 9 hod. do 15.00 hod., nebo doručením dne29. 3. 2016 do Archivu KRÁLE VÍN, Hlavní ulice 219, Němčičky od 10-16.00 h. Každý vzorek vína je přihlášen na předepsané přihlášce vyplněné ve všech bodech.

Přihláška musí být odevzdána současně s předáním vzorků. Každá krabice s vínem musí být označena číslem vzorku, které je uvedeno na přihlášce.

 

 

10. Termín a místo hodnocení

Hodnocení vín proběhne ve dnech 6. a 7. 4. 2016 v prostorách SOU gastronomie, U Krbu 45/521, 108 00  Praha 10 – Malešice.

 

11. Hodnotící komise

Členy odborné komise jmenuje organizátor z řad odborné veřejnosti. Předpokladem účasti v komisi jsou platné senzorické zkoušky SZPI, nebo degustátorské zkoušky podle evropských norem ISO a DIN. Hodnotitelé musí být zapsáni v Registru degustátorů Národního vinařského centra. Komise se skládají nejméně ze čtyř členů a předsedy, který má zkušenosti z národních či mezinárodních soutěží vín. Hodnocení předsedy komise se započítává do celkového hodnocení. Každá komise hodnotí v jednom dni nejvýše 50 vzorků, průměrná doba na hodnocení vzorků jsou nejméně 3 minuty. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná. Nevhodné a neslušné chování či zjevná podnapilost degustátora může být důvodem k nepřipuštění k hodnocení, popř. k vyloučení z hodnocení.

 

12. Předseda degustační hodnotící komise

Organizaci hodnocení řídí předseda degustační hodnotící komise, mající zkušenosti s organizací národních nebo mezinárodních soutěží vín. Na dodržování statutu a nestrannost při vyhodnocování dohlíží enolog a ředitel soutěže. Předseda degustační hodnotící komise hodnocení řeší také případné spory a nejasnosti vzniklé při hodnocení.

 

 

13. Podmínky hodnocení

Místnost světlá, dobře větraná, zajištěná proti vedlejším vlivům.

Každý degustátor má k dispozici:

·         Dostatečný prostor u stolu

·         Min. 3 sklenice na víno (pokud se nepodává každý vzorek v nové sklenici)

·         Sklenici na vodu + neutrální neperlivou vodu

·         Poznámkový list a tužku

·         Ubrousky

·         Nádobu na odlévání (plivátko)

·         Neutralizační pečivo (nejlépe bílá veka)

 

Nalévání a podávání vín musí probíhat tak, aby degustátor neměl možnost poznat identitu předkládaného vzorku. Vína jsou nalévána ze skleněných karaf, případně z lahve dostatečně zakryté obalem.

Degustátor má k dispozici seznam předkládaných vzorků s uvedením evidenčního čísla vzorku, ročníku a kategorie.

Degustační sklenice odpovídají typu podle pravidel OIV, nebo podobné nebroušené a nepotištěné degustační sklenice na stopce o objemu min. 215 ml.

Komise pracuje v době mezi 9.00 až 18.00 hod, přestávky mezi hodnocením určují předsedové komisí. Během přestávky bude podáváno lehké občerstvení v takovém složení, aby neovlivnilo chuťové buňky degustátorů.

Pořadí vzorků musí odpovídat pravidlům hodnocení - vína jsou seřazena podle kategorie/ odrůdy a dále podle ročníku (sestupně) a podle obsahu zbytkového cukru (vzestupně).

Vína se podávají v teplotách: bílé, růžové víno a klarety 10°C, červené víno 16°C, šumivé víno 8°C.

Degustátor vyplňuje v počítači na každý vzorek zvláštní hodnotící tabulku.

Všechny dokumenty budou archivovány po dobu pěti let. Pořadatel dbá na objektivitu a nestrannost zpracování výsledků. V případě podezření na možné nesrovnalosti při vyhodnocování je organizátor schopen na vyžádání vedoucího hodnocení, garanta, nebo některého z předsedů komisí zpětně dohledat a zkontrolovat hodnocení kteréhokoliv vzorku.

 

14. Hodnotící systém

Vína, která splnila všechny podmínky tohoto statutu, budou hodnocena stobodovým systémem Mezinárodní unie enologů. Nejvyšší a nejnižší hodnocení se škrtá a ze zbylých se spočítá aritmetický průměr, který je bodovým hodnocením vína pro potřeby soutěže.

 

15. Kategorizace vín

Přihlášená vína se řadí do následujících kategorií:

A) vína tuzemská

1) bílé tiché do 4g zbytkového cukru

2) bílé tiché od 4,1 do 12 g zbytkového cukru

3) bílé tiché od 12,1 do 45 g zbytkového cukru

4) červené tiché do 4 g zbytkového cukru

5) červené tiché od 4 g do 45 g zbytkového cukru

 

B) vína zahraniční

1) bílé tiché do 4g zbytkového cukru

2) bílé tiché od 4 do 12 g zbytkového cukru

3) bílé tiché od 12,1 do 45 g zbytkového cukru

4) červené tiché do 4 g zbytkového cukru

5) červené tiché od 4 g do 45 g zbytkového cukru

 

 

C) vína růžová 

1) růžové víno do 4 g zbytkového cukru bez ohledu na barvu a původ révy

2) růžové víno 4,1 – 12 g zbytkového cukru bez ohledu na barvu a původ révy

3) růžové víno 12,1 – 45 g bez ohledu na barvu a původ révy

D) vína šumivá a perlivá bez ohledu na zbytkový cukr, barvu či původ révy

E) vína přírodně sladká nad 45 g, bez ohledu na barvu a původ hroznů (ledová, slámová, bobulové výběry, botrytická)

F) vína ostatní – likérová, (fortifikovaná),  bez ohledu na zbytkový cukr a původ hroznů

G) nápoje vyráběné podobnou technologií jako víno - ovocná vína, medovina...

 

16. Malý počet vzorků

V případě malého počtu přihlášených vzorků může pořadatel dle vlastního uvážení kategorii sloučit s další nejbližší kategorií, v níž budou ocenění udělována pro obě (všechny) sloučené kategorie společně (obecné příklady: suchá červená vína a červená vína s obsahem cukru nad 4 g mohou být sloučena a hodnocena společně, růžová vína mohou být v případě malého počtu vzorků sloučena s červenými víny apod.). Nezúčastní-li se v kategorii alespoň 5 vín odpovídajících statutu soutěže, takovou kategorii sloučí pořadatel vždy, je-li to logicky možné. Nelze-li kategorii sloučit s jinou (např. šumivá a perlivá vína) a nezúčastní-li se v ní alespoň 5 vín odpovídajících statutu, nebude ocenění uděleno (vzorky se nevracejí).

 

17. Ocenění vín

Víno s absolutně nejvyšším bodovým hodnocením bez ohledu na kategorii získá Zlatý pohár Víno&Delikatesy 2016 a označení Champion - Cena premiéra ČR /s uvedením ročníku/ . Víno domácího původu s nejvyšším počtem bodů, mimo kategorii, ze které pochází Champion, získá zlatý pohár Víno&Delikatesy 2016 s označením Cena ministra zemědělství ČR /s uvedením ročníku/.  Je-li Championem, získává tento pohár druhé tuzemské víno v absolutním pořadí.Víno zahraničního původu s nejvyšším počtem bodů, pokud není Championem, získá zlatý pohár Víno&Delikatesy 2016. Je-li Championem, získává tento pohár druhé zahraniční víno v absolutním pořadí.

V každé kategorii získá víno s nejvyšším počtem bodů Zlatý pohár Víno&Delikatesy 2016, druhé nejlépe hodnocené víno Stříbrný pohár Víno&Delikatesy 2016 a třetí nejlépe hodnocené víno Bronzový pohár Víno&Delikatesy 2016

Oceněno může být jen víno, které získalo nejméně 80 bodů. Celkově může být oceněno maximálně 30% soutěžících vín.

V případě rovnosti bodů bude udělen Pohár všem stejně hodnoceným vínům.

 

18. Diplom

 Jako certifikát ocenění příslušného vína pohárem bude přihlašovateli vydán diplom, označující ocenění (pohár) daného vzorku.

 

19. Označování vín

Soutěžící může uvádět ocenění (zisk některého Poháru či titulu ChampionVíno&Delikatesy  s uvedením ročníku) na láhvi vína ze šarže vína, ze které pochází oceněný vzorek. Ocenění se uvádí dle závazné reprodukční předlohy, kterou účastník obdrží společně s výsledkem hodnocení. Na láhvi není povoleno uvádět údaje, které přímo nesouvisí s oceněním příslušného vína, např. o ocenění jiných vín soutěžícího, o ocenění "nejúspěšnější soutěžící" atd. V informačních materiálech výrobce (cenové nabídky, inzeráty, nápojové lístky, přibalené materiály, záhlaví dopisů atd.) se mohou údaje o udělené ceně a o nejúspěšnějším soutěžícím uvádět po dobu 5 let ode dne propůjčení. Vždy se musí uvádět rok ocenění a číslo šarže oceňovaného vína. Mimoto je uvádění cen v cenových nabídkách a nápojových lístcích povoleno pouze pod údajem oceněného vína.

 

20. Způsob zveřejňování výsledků soutěže

 

 www.vegoprag.cz , www.vinodelikatesy.cz

www.wineofczechrepublic.cz

www.vinazmoravy.cz

 

přímo na veletrhu  při slavnostním předání cen 26. 4. 2016

v katalogu veletrhu /pouze v případě včasného tisku/

v tiskovém centru veletrhu